Biuro Projektowo-Usługowe                                                  Katowice 17.12.2020
Silesia Devices Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 26/7,
40-048 Katowice, Polska

Information on the result of the tender procedure

As a result of the inquiry procedure of December 5th, 2020, for the purchase of virtual components (IP cores) of the MJPEG encoder and Ethernet controller for the project “Tell multiple stories with a single camera – leveraging AI and FPGAs for 4x real-time cinematography” co-financed in the Eurostars-2 competition as part of the EUREKA and European Union initiative, the tender submitted by CAST Inc., 11 Stonewall Ct., Woodcliff Lake, NJ 07677, USA was selected.

Four proposals were received, and the selected offer was the only one that was fully comprehensive, especially in terms of the Ethernet controller requirements.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

W wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 5go grudnia 2020 na zakup komponentów wirtualnych (IP cores) kodera MJPEG and kontrolera Ethernet do projektu „Przedstaw jednocześnie cztery sceny za pomocą jednej kamery, używając sztucznej inteligencji i układów FPGA” współfinansowanego w konkursie Eurostars-2 w ramach inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej, wybrano ofertę złożoną przez CAST Inc., 11 Stonewall Ct., Woodcliff Lake, NJ 07677, USA.

Wpłynęły 4 oferty, przy czym wybrana oferta jako jedyna była w pełni kompleksowa, szczególnie pod kątem wymagań dla kontrolera Ethernet.

Request for Proposals
for MJPEG encoder and Ethernet Controller IP core netlists

Procuring entityBiuro Projektowo-Usługowe Silesia Devices Sp. z o.o. ul. Kościuszki 26/7, 40-048 Katowice, Poland
Issue dateDecember 5th, 2020
Proposal due dateDecember 15th, 2020
Send proposals via email tojacek.tyminski@silesia-devices.com (Jacek Tyminski)
Contact for RFP questions and communicationsGeneral: info@silesia-devices.com
Formal information: Jacek Tyminski, jacek.tyminski@silesia-devices.com, +48 604 987 859 Technical Information: Maciej Pyka, maciej.pyka@silesia-devices.com, +48 604 987 849
IntroductionSilesia Devices is an engineering company that deals with digital design services for ASIC / FPGA. It designs and sells IP cores of microcontrollers and peripherals for serial interface control and memory cache support during seven years of operation. At the same time, the company provides design services to various significant companies from the electronics industry.
BackgroundCo-financed in the Eurostars-2 competition as part of the EUREKA and European Union initiative, in a consortium with two other European companies, Silesia Devices participates in the project “Tell multiple stories with a single camera – leveraging AI and FPGAs for 4x real-time cinematography”. As part of this project, Silesia Devices is responsible for designing, evaluating, and testing the hardware part of image processing. To optimize the project’s time and costs, the purchase of a license for virtual components (IP cores) of two controllers: MJPEG encoder and Ethernet controller, which are the subject of this RFP, was planned.
Order description1. The subject of this request are IP cores of the following modules:
a. MJPEG encoder allowing to compress a video stream with 1080p 60fps parameters in real-time on Xilinx Kintex7/Ultrascale FPGA. The encoder must support bit-rate control, programmable quantization tables, and the following subsampling formats: 4:4:4, 4:2:0, and 4:2:2,
b. a 1Gbps Ethernet controller supporting the following functionalities: simultaneous UDPI/IP streaming of 4 compressed MJPEG streams, UDP/IP encapsulation, DHCP (client), ICMP, IGMPv3 and unicast, ARP, and a network server module that enables support of a simple Application Programming Interface (API).
2. Both controllers shall:
a. be easily integrated with the Xilinx Microblaze processor via the AMBA AHB/APB interface for control and configuration purposes,
b. enable data streaming via the AXI interface,
c. minimal CPU involvement,
d. be covered by warranty and technical support for a minimum of one year from the date of purchase.
Deliverables1. Xilinx FPGA netlist.
2. User manual.
3. Verilog testbench.
4. Example design.
Delivery dateDecember 31st, 2020
Offers evaluation criteria1. Offer must meet the requirements set out above.
2. Price criterion.
3. Complexity offer criterion. The offer may only be for one module (MJPEG encoder or Ethernet controller), but if the bidder proposes both modules at the total price equal to or less than the lowest total cost of purchasing both modules from two different bidders, then the entity supplying both modules wins.
Additional reservation1. The ordering party reserves the right to withdraw or cancel the RFP without giving reasons.
2. The bidders will be informed about the competition results by email.

Zapytanie ofertowe
dotyczące
komponentów wirtualnych (IP cores) kodera MJPEG and kontrolera Ethernet

ZamawiającyBiuro Projektowo-Usługowe Silesia Devices Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 26/7, 40-048 Katowice, Polska
Data wydania5 grudnia 2020
Termin składania ofert15 grudnia 2020
Składanie ofert dojacek.tyminski@silesia-devices.com (Jacek Tyminski)
Kontakt w sprawie dodatkowych informacji:Ogólny:
info@silesia-devices.com
Sprawy formalne:
Jacek Tyminski,
jacek.tyminski@silesia-devices.com, +48 604 987 859
Informacje techniczne:
Maciej Pyka,
maciej.pyka@silesia-devices.com, +48 604 987 849
WstępSilesia Devices jest firmą inżynierską zajmującą się układami cyfrowymi dla technologii ASIC i FPGA. Od siedmiu lat projektuje i sprzedaje komponenty wirtualne (IP cores) mikrokontrolerów oraz peryferii do sterowania interfejsów szeregowych i pamięci cache. Jednocześnie, świadczy usługi projektowe różnym znaczącym przedsiębiorstwom z branży elektronicznej
KontekstWspółfinansowana w konkursie Eurostars-2 w ramach inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej, w konsorcjum z dwoma innymi europejskimi przedsiębiorstwami, Silesia Devices bierze udział w projekcie “Przedstaw jednocześnie cztery sceny za pomocą jednej kamery, używając sztucznej inteligencji i układów FPGA.” W ramach tego projektu Silesia Devices jest odpowiedzialna za zaprojektowanie, ewaluację i testowanie części sprzętowej przetwarzania obrazu. W celu zoptymalizowania czasu i kosztów projektu zaplanowany został zakup licencji na komponenty wirtualne (IP cores) dwóch kontrolerów: kodera MJPEG i kontrolera Ethernet, które są przedmiotem tego zapytania.
Opis zamówienia1. Przedmiotem zamówienia ofertowego są komponenty wirtualne (IP cores) następujących modułów:
a. koder MJPEG umożliwiający kompresję strumienia video o parametrach 1080p 60fps w czasie rzeczywistym w układzie FPGA Kintex7/Ultrascale. Koder musi obsługiwać sterowanie przepływnością, programowalne tabele kwantyzacji i następujące formaty próbkowania chrominancji:: 4: 4: 4, 4: 2: 0 i 4: 2: 2,
b. kontroler Ethernet 1Gbps obsługujący następujące funkcjonalności: jednoczesne przesyłanie strumieniowe UDPI / IP 4 skompresowanych strumieni MJPEG, enkapsulacja UDP / IP, DHCP (klient), ICMP, IGMPv3 i unicast, ARP oraz moduł serwera sieciowego, który umożliwia obsługę prostego interfejsu programowania aplikacji (API).
2. Oba moduły powinny:
a. umożliwiać łatwą integrację z procesorem Xilinx Microblaze za pośrednictwem interfejsu AMBA AHB / APB do celów sterowania i konfiguracji,
b. umożliwiać przesyłanie danych przez interfejs AXI,
c. minimalne angażować procesor,
d. być objęte gwarancją i wsparciem technicznym przez co najmniej rok od daty zakupu.
Elementy dostawy1. Netlista dla układu FPGA firmy Xilinx.
2. Instrukcja obsługi.
3. Środowisko testowe w języku Verilog.
4. Przykładowy projekt.
Termin dostawy31 grudnia 2020
Kryteria oceny ofert1. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wymienione powyżej.
2. Kryterium cenowe.
3. Kryterium kompleksowości oferty. Oferta może dotyczyć tylko jednego modułu (kodera MPEG albo kontrolera Ethernet), ale pierwszeństwo ma oferta obu kontrolerów jeśli jej kwota jest równa lub niższa najniższemu kosztowi zakupu obu modułów u dwóch różnych dostawców.
Zastrzeżenia1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
2. O wyniku postępowania oferenci będą powiadomieni drogą elektroniczną.